W naszym przedszkolu preferujemy edukację opartą na poznawaniu siebie i świata przez sztukę. Wspieramy dziecko w nabywaniu umiejętności poprzez działania twórcze, a przez to łatwiejsze odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej. Wiemy, że edukacja w naszym przedszkolu pozwoli każdemu dziecku rozwinąć uzdolnienia oraz zdobyć wrażliwość niezbędną do odbioru piękna zawartego w sztuce i w drugim człowieku, co pozwala zmniejszać nadpobudliwość i agresję.

W przedszkolu pracuje fachowa stale doskonaląca się kadra. Prowadzimy ciekawie zorganizowane zajęcia, stosujemy aktywizujące metody nauczania. Nauczycielki prowadzą codzienne zajęcia w grupach w oparciu o programy zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji, szczególnie kładąc nacisk na wychowanie muzyczne.
Wykorzystujemy w naszej pracy wiele sprawdzonych programów i metod np.:

  • Metodę projektów,
  • Metodę dobrego startu” M. Bogdanowicz
  • elementy „Glottodydaktyki ” B. Rocławski
  • „Przedszkolaki Krok Drugi” Gruszczyk-Kolczyńska E. i Zielińska E.
  • „Dziecięcą matematykę” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej E. Zielińskiej
  • Programy autorskie „Piękno Polskiej Jesieni” program przeznaczony dla dzieci młodszych
  • ” Jesienna muzyka”- program edukacji muzycznej dla dzieci młodszych
  • „Mały Europejczyk” program wielokulturowej edukacji muzycznej

Muzyka pomaga nam w prowadzeniu zajęć relaksacyjnych, rozbudza wyobraźnię naszych wychowanków, inspiruje i porządkuje nasz pobyt w przedszkolu. Podczas zajęć nauczycielki wykorzystują muzykę do zajęć plastycznych, ruchowych oraz tanecznych. Poznajemy kulturę muzyczną naszego kraju i krajów Unii Europejskiej. Wspieramy indywidualne zainteresowania dzieci.

Dzieci objęte są opieką logopedy i psychologa, którzy w miarę potrzeb prowadzą dla nich indywidualne zajęcia.